Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KRASS

 

1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy KRASS, dostępny pod adresem internetowym www.krasswear.pl, prowadzony jest przez firmę Maciej Krassowski.

Dane firmy:

Maciej Krassowski

ul. Wspólna 1L/2

80-209 Nowy Tuchom

NIP 7412114372, REGON 366974968.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Definicje

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

 2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto - konto Klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 7. Produkt - towar prezentowany w Sklepie, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 9. Regulamin - niniejszy dokument.

 10. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.krasswear.pl.

 11. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Krassowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7412114372, REGON 366974968.

 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 13. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Dane Sprzedawcy: Maciej Krassowski, ul. Wspólna 1L/2, 80-209 Nowy Tuchom.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@krasswear.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 514 78 80 70, 514 78 70 70

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 79 1050 1764 1000 0097 4041 9115

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9.00 – 16.00.

 

4. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili usunąć Konto.

 

6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać sposób dostarczenia produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia;

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie;

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 

7. Metody dostawy i płatności

 1. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz DPD.

 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 4. Szybkie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 5. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym może skorzystać z:

  a) przelewu tradycyjnego

  ING Bank Śląski

  79 1050 1764 1000 0097 4041 9115

  Tytuł przelewu - numer zamówienia.

  b) szybkich przelewów online.

8. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.krasswear.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

  Klient w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru. Zakupione produkty nie mogą być używane, nie mogą posiadać śladów użycia oraz powinny posiadać metkę.

 2. Do przesyłki należy dołączyć: 1) imię i nazwisko, 2) numer zamówienia.

 3. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy.

 4. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 5. Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy za zwrócone produkty, przelewem na konto, z którego nastąpiła wpłata w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

10. Reklamacja

 1. Jeżeli, po otrzymaniu towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@krasswear.pl

 2. Do reklamacji należy dołączyć Formularz reklamacyjny wg poniższego wzoru.

  Imię i nazwisko:
  Telefon oraz e-mail:
  Adres Konsumenta:
  Data i numer zamówienia:
  Nazwa towaru oraz ilość:
  Powód reklamacji:
  Preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji:
  a) wysłanie nowego produktu
  b) zwrot pieniędzy

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 4. Wadliwy towar, po rozpatrzeniu reklamacji, należy odesłać na adres firmy wskazany w regulaminie.

 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 6. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a) Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b) Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl